Algemene voorwaarden

Download hier de PDF versie van de algemene voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn – met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever – van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht (inclusief aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten) die met Van Sloten juridisch advies worden gesloten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden worden bij opdracht toegezonden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Van Sloten juridisch advies en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Van Sloten juridisch advies niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Van Sloten juridisch advies in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Overeenkomst van opdracht

 1. Een overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever aan Van Sloten juridisch advies de mondelinge of schriftelijke opdracht geeft om de desbetreffende diensten te verrichten. Zo nodig wordt de overeenkomst van opdracht schriftelijk bevestigd door middel van ondertekening van een opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Van Sloten juridisch advies.
 2. Alle opdrachten aan Van Sloten Juridisch Advies worden met terzijde stelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd en het staat Van Sloten juridisch advies vrij – onder haar verantwoordelijkheid – een verleende opdracht (mede) te laten uitvoeren door één of meer personen die niet direct of indirect aan Van Sloten juridisch advies zijn verbonden.
 3. Van Sloten juridisch advies is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Van Sloten juridisch advies staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 3. Identificatieplicht en informatieverstrekking

 1. Van Sloten juridisch advies is o.a. op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om haar opdrachtgevers te identificeren. Van Sloten juridisch advies kan in voorkomende gevallen van opdrachtgever verlangen alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan haar ter beschikking te stellen. Van Sloten juridisch advies is, totdat bedoelde bescheiden zijn ontvangen, gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.
 2. Opdrachtgever dient Van Sloten juridisch advies tijdig alle benodigde informatie te verstrekken die noodzakelijk is of geacht wordt noodzakelijk te zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Ook eventuele adreswijzigingen en/of wijzigingen in telefonische bereikbaarheid dienen zo spoedig mogelijk aan Van Sloten juridisch advies kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 4. Honorarium

 1. Vaststelling van het honorarium geschiedt in beginsel op basis van het gewerkte aantal uren, tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. Het basis uurtarief bedraagt € 60,-. Van Sloten juridisch advies heeft het recht de uurtarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren, minimaal conform de wettelijke indexering.
 3. Naast het honorarium zal Van Sloten juridisch advies de ten behoeve van opdrachtgever noodzakelijkerwijs gemaakte onkosten zoals reis- en verblijfskosten in rekening brengen.

Artikel 5. Betaling

 1. Betaling van facturen van Van Sloten juridisch advies dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen of de anderszins overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels-)rente.
 3. Indien, bij uitblijven van tijdige betaling, ook na aanmaning geen betaling volgt, is Van Sloten juridisch advies gerechtigd alle maatregelen te nemen die rechtens mogelijk en toegelaten zijn ter invordering van haar vordering(en) op opdrachtgever.
 4. Alle (buiten) gerechtelijke kosten verband houdende met invordering van facturen zijn voor rekening van opdrachtgever, een en ander met een minimum van 15 % over het te incasseren bedrag.

Artikel 6. Opschorting diensten

 1. Indien opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan is Van Sloten juridisch advies gerechtigd alle werkzaamheden voor opdrachtgever terstond op te schorten, zonder dat Van Sloten juridisch advies daarbij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.

Artikel 7. Overmacht

 1. Van Sloten juridisch advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Van Sloten juridisch advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van Sloten juridisch advies niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Van Sloten juridisch advies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Van Sloten juridisch advies haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Van Sloten juridisch advies kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Van Sloten juridisch advies ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van Sloten juridisch advies gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Voor de door opdrachtgever in totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor Van Sloten juridisch advies rechtens aansprakelijk is, heeft opdrachtgever recht op een vergoeding indien Van Sloten juridisch advies voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan de door Van Sloten juridisch advies te verkrijgen verzekeringsuitkering vermeerderd met het eigen risico van Van Sloten juridisch advies onder die verzekering.
 2. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Van Sloten juridisch advies onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Van Sloten juridisch advies voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 7 lid 1 genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Van Sloten juridisch advies jegens opdrachtgever uitsluitend beperkt tot enig feitelijk door opdrachtgever aangetoonde geleden directe schade echter tot maximaal het honorariumbedrag dat Van Sloten juridisch advies voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar heeft ontvangen.
 4. Tot de directe schade behoren in géén geval: bedrijfsschade, gevolgschade, gemiste besparingen, productieverlies, omzet- en/of winstderving evenmin als waardevermindering van producten.
 5. Van Sloten juridisch advies is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of niet tijdige aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere schade veroorzakende apparatuur. Van Sloten juridisch advies kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.
 6. Van Sloten juridisch advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals accountants, notarissen, belastingadviseurs, advocaten, procureurs, deurwaarders en/of deskundigen.
 7. Bij de uitvoering van een opdracht mag Van Sloten juridisch advies mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Van Sloten juridisch advies zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan Van Sloten juridisch advies worden toegerekend, indien opdrachtgever aantoont dat de keuze van Van Sloten juridisch advies van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.
 8. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 13 maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Van Sloten juridisch advies te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 9. Vrijwaring

 1. Uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt door Van Sloten juridisch advies uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte diensten geen rechten ontlenen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Van Sloten juridisch advies en personen die niet direct of indirect aan Van Sloten juridisch advies zijn verbonden (haar hulppersonen) tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de diensten die Van Sloten juridisch advies ten behoeve van opdrachtgever heeft verricht, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op de rechtsverhouding tussen Van Sloten juridisch advies en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement Overijssel is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen opdrachtgever en Van Sloten juridisch advies kennis te nemen. Niettemin heeft Van Sloten juridisch advies het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever voor te leggen.